Endret: 9 mar 2017     Opprettet: 23 mar 2012

Dyrehold i borettslaget

I tråd med den siste lov om Borettslag, som ble vedtatt i 2005, kan borettslag ikke nekte beboere å ha husdyr. For å forsikre at eier og styret har en felles forståelse for hvilke retningslinjer som skal følges, har styret vedtatt at det skal benyttes en enkel standard avtale for Mogaten Borettslag, som også benyttes av mange tilsvarende borettslag og sameier.

Kontrakten innebærer følgende:

Borettshaver har skrevet denne avtalen med borettslaget for å stadfeste retten til å holde dyr i sin leilighet. Avtalen gjelder kun for dyr som er nevnt i avtalen. Dersom borettshaver ønsker å anskaffe flere dyr eller nytt dyr, må det søkes styret på nytt og ny avtale må undertegnes dersom styret godkjenner søknaden.

Ved lufting av dyr skal dette skje på plasser som ikke er til sjenanse for øvrige beboere. Dyreeieren skal medbringe pose for fjerning av dyrets etterlatenskaper. På borettslagets område er det full båndtvang hele året. Borettshaver er ansvarlig for at dyret opptrer rolig og ikke truende overfor gårdens øvrige beboere. Han er videre ansvarlig for at det ikke forekommer støy fra dyret som er til sjenanse for øvrige beboere. Ved innkommende klager til styret, blir klagemottaker kontaktet av styret i borettslaget for en samtale før eventuell skriftlig meddelelse blir iverksatt. Etter denne samtalen vil styret behandle saken og klageren og påklagede blir informert om vedtaket.

Så lenge kjæledyret ditt ikke er til noen dokumentert ulempe for andre beboere så kan du ha dette også om du bor i et borettslag. Ingen kan forby deg å ha kjæledyr. Det slår blant annet både en dom i Høyesterett (Emmeline-dommen) , en dom i Agder lagmannsrett (om en hund) og den nye Lov om husleie fra 01.01.01 fast. Det var høyesterettsadvokat Tore Sverdrup Engelschiøn som prosederte saken om katten Emmeline, og i følge hans tolkning av om den nye husleieloven er realiteten i lovteksten at borettslag ikke kan forby dyrehold som ikke sjenerer andre beboere. En avsagt dom i Oslo Tingrett 8. mai 2009 angående dyrehold i borettslag understreker at det må tungtveiende grunner til for å nekte beboere i borettslag å ha dyr.

Borettslagsloven om dyrehold

§ 5-11. Bruken av bustaden og eigedommen

(1) Andelseigaren skal fare fint med bustaden og fellesareala. Bruken av bustaden og fellesareala må ikkje på urimeleg eller unødvendig vis vere til skade eller ulempe for andre andelseigarar.

(2) Ein andelseigar kan med godkjenning frå styret gjennomføre tiltak på eigedomen som trengst på grunn funksjonshemming hos ein brukar av bustaden. Godkjenning kan ikkje nektast utan sakleg grunn.

(3) Andelseigaren kan ikkje utan samtykke frå styret bruke bustaden til anna enn bustadføremål.

(4) Styret kan fastsetje vanlege ordensreglar for eigedommen. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar talar for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre brukarane av eigedommen.

Endra med lov 17 juni 2005 nr. 94 (i kraft 15 aug 2005, sjå res. 1 juli 2005 nr. 753).

Avtale om dyrehold - MS Word format

Avtale om dyrehold - PDF format