Endret: 22 mar 2017     Opprettet: 23 mar 2012

GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Mogaten Borettslag ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune og ligger til adressene: Mogata 8 A-B-C, Mogata12 A-B-C, Mogata 16 A-B-C og Mogata 18. Borettslaget består av 77 andelsleiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet og et forretningslokale. Tomten, kjøpt i 1986 er på 5 626 m2. Eiendommen har følgende gårds- og bruksnummer: 221 - 168, 173 Første innflytting skjedde i 1958. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 948472813. Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

FORKJØPSRETT

Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 22 86 55 00.

For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes.

Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på www.obos.no . Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten.

Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig.

Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen til hører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

PORTNER

Portner Ove Tommy Brenden ivaretar løpende vedlikehold i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Portner kan kontaktes på telefon 22 18 12 33 og 414 70 260

Portner fungerer også som gartner i sommerhalvåret.

CONTAINER

Container settes ut for beboere til fjerneing av restavfall, ca. 2 ganger i året. Spesialavfall må uansett bringes til egne miljøstasjoner av beboerne selv. Det nærmeste miljøstasjon ligger ved Sofienbergparken.

VEDLIKEHOLD / REHABILITERING

Større endringer av planløsning i leiligheter krever søknad til styret, med tegninger og beskrivelse av hva som skal utføres. Alminnelig vedlikhold og utskifting av inventar og utstyr krever ikke slik søknad.

Husk at søppel og rivematerialer skal fjernes fra borettslaget med en gang, og ikke mellomlagres på fellesområder.

VENTILASJON

Det er viktig at man bruker de ventilasjonsmuligheter som er i leiligheten, ved at lufteventiler rengjøres og holdes åpne. Særlig gjelder dette avtrekksventiler i bad og kjøkken. I noen leiligheter der det er montert ny kjøkkeninnredning, har avtrekksventilen i kjøkkenet blitt fjernet. Hvis dette har skjedd, er det viktig at denne ventilasjonen reetableres

Det er også viktig at man selv gjør det man kan for å redusere fuktigheten i inneluften, særlig i den kalde årstid, for å unngå evnt. kondensproblemer på vinduer o.l. Her er noen tips i den sammenheng:

Tips for å unngå fukt i leilighet

NØKLER/SKILT

- Nøkler til leiligheter og fellesdører bestilles gjennom styreleder, og betales av den enkelte beboer.

- Skilt til ringeklokke bestilles hos styret

- Postkasseskilt bestilles av den enkelte beboer hos Posten. Husk å tre inn skiltet på baksiden av postkassedøra! Skilt bestilles via følgende nettside: http://skiltbutikken.posten.no/variants/109

VASKERI

Fellesvaskeriet er i Mogaten 16 skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskemaskiner, tørketrommel og tørkeromsvifte skal ikke benyttes etter kl 22.00 på hverdager og kl 19.00 på søndager.

RENHOLD

Borettslaget har avtale med Mark’s renholdsservice for renhold av trappeoppganger.

KABEL-TV

Canal Digital er leverandør av tv- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål vedrørende ditt kabel-tv-abonnement, digital-tv eller bredbånd, kan du ringe telefon 06090.

Borettslaget har en kollektiv avtale om Utvidet Grunnpakke med Internett (UGmI).

Alle beboerne får rabatterte priser på bredbånd fra Canal Digital. Hver enkelt beboer står fritt til å velge om de ønsker å benytte seg av tilbudet eller ikke.

Les mere på sidene til CanalDigital.

Åpningstider hos kundeservice er:

mandag - fredag kl. 08.00 – 23.00

lørdag kl. 09.00 – 20. 00

Søndager er stengt.

Oppstår det feil på kabelanlegget utenom normal åpningstid, kan dette rapporteres via telefon 06090 lørdager kl. 20.00 – 22.00 og søndager kl. 10.00 – 22.00.

For ytterligere informasjon vi ses det til www.canaldigital.no

Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget, som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep krever autorisert installatør og vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.

KRAFTLEVERANSE TIL SELSKAPETS FELLESANLEGG

Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale.

Borettslaget er tilsluttet avtalen med Alpiq Norway AS og LOS (Agder Energi AS).

Alpiq Norway AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den 31.12.2011.

Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget:

- Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr. kWh.

- Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser.

- Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS.

- Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på www.styrerommet.net bl.a. for forbruks- og faktureringsdata.

- Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS.

For 2010 har kraftforvaltningsporteføljen fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2010 kan sammenlignes med en spotprisavtale.

ENERGIMERKING

Fra og med 1.7.2010 ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

BRUKSOVERLATING (FREMLEIE)

Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon 22 86 56 63.

FORSIKRINGER

Borettslagets eiendommer er forsikret i OBOS Forsikring. Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr.

Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier.

Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på t el ef on 22 86 55 00, f aks 22 86 57 04 eller e-post forsikring@obos.no

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 10 000,-.

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar.

INNBOFORSIKRING

Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det vil være gunstig å kontakte OBOS Skadeforsikring AS for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for.

BRANNSIKRINGSUTSTYR

I følge forskrift ombrannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret.

HMS- INTERNKONTROLL

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar 1997. Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Viktige lover i henhold til dette er:

- Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr

- Lov om brann- og eksplosjonsvern

- Lov om forurensning

- Lov om arbeidsmiljø

Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives.

Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

REHABILITERING OG VEDLIKEHOLD

2017: Ettersyn med samt punktutbedring av takpapp på alle blokker. Montert sikring i tavlerom mot strømførende deler.

2016: Kontrollert brannsikringsutstyr i alle leiligheter; røykvarslere og husbrannslanger. Renset ventilasjonskanaler. Fjernet gamle TV-signalkabler over tak mellom bygningene. Byttet styringsenheter på stor vaskemaskin i fellesvaskeri. Malt vaskerigolv. Påmontert innbruddsbeslag på hovedinngangsdører.

2015: Reasfaltert fra innkjøring til Mogata 12 og bort til innkjøring til Mogata 16. Reparert og malt utelekeapparater. Malt vegger i fellesvaskeri.

2014: Rensket/slamsuget i sandfangs- og drenkummer. Foretatt TV-kontroll av drensledninger. Malt oppganger. Fuget om rundt glass i overlys i trappeoppganger.

2013: Malt vinduer, balkongdører og inngangspartier utvendig. Rengjort balkonger utvendig. Montert innbruddsbeslag på inngangsdører til oppganger. Reparert golvsluk i fellesvaskeri. Montert nye varmeovner og byttet tidsur til tørkeromsvifte samt byttet låskasse i dør til fellesvaskeri.

2011: Spyling avløpsrør

2010: Oppussing og lydisolering av fellesvaskeri.

2008 -2009: Utenomhusareal, samt drenering vaskeri

2003 - 2004: Nytt calling-anlegg, nye hovedinngangsdører og kjellerdører, nytt gjerde

2000 - 2001: Skifting av elektrisk anlegg, nytt tak, oppussing av balkonger samt oppussing av fasade

1998: Skifting av utvendig vann og kloakk

1995: Nye entredører

1995: Nytt søppel hus

1986: Nye vinduer og balkongdører